�innost
Firma vznikla v roce 2000, odborn� zp�sobil� osoba vlastn� opr�vn�n� od roku 1996. Poskytujeme komplexn� slu�by v oblasti po��rn� ochrany podle z�kona o PO �. 133/1985 Sb., ve zn�n� pozd�j��ch p�edpis�. Zaji��ujeme servis a prodej v�cn�ch prost�edk� po��rn� ochrany �kolen�m zam�stnancem, zpracov�n� dokumentace PO a ve�ker� slu�by odborn� zp�sobilou osobou v PO.

Odbornost, serioznost a osobn� p��stup k z�kazn�k�m jsou pro n�s prvo�ad�.
Pom��eme V�m vy�e�it problematiku po��rn� ochrany.
Prevenci na �seku po��rn� ochrany prov�d�me na vysok� odborn� �rovni.

V sou�asn� dob� zam�stn�v�me 2 odborn� zp�sobil� osoby v po��rn� ochran�. Revizn� technik prov�d� servis hasic�ch p��stroj� a hydrantov�ch syst�m�.

Od ��jna 2014 jsme dr�iteli osv�d�en� k prov�d�n� kontrol provozuschopnosti po��rn� bezpe�nostn�ho za��zen� - protipo��rn�ch za��zen� firmy PROMAT.

V sortimentu firmy najdete v�cn� prost�edky po��rn� ochrany, hydranty a jejich p��slu�enstv� a dal�� v�robky t�kaj�c� se po��rn� ochrany, d�ky nim� zabezpe��te ve�ker� objekty.

Hasic� p��stroje jsou prvn� pomoc� v p��pad� vznikl�ho po��ru!

Po��rn� ochrana:


 • Prov�d�na odborn� zp�sobilou osobou v po��rn� ochran�, podle � 11 odst. 1 z�kona
  �. 133/1985 Sb., o po��rn� ochran�, ve zn�n� pozd�j��ch p�edpis�.

 • Dokumentace po��rn� ochrany:


 • Dokumentace o za�len�n� do kategorie provozovan�ch �innost�
 • Posouzen� po��rn�ho nebezpe��
 • Stanoven� pot�ebn�ho mno�stv� a druh� vybaven� v�cn�mi prost�edky po��rn� ochrany v souladu s p�edpisy
 • Stanoven� organizace zabezpe�en� po��rn� ochrany
 • Po��rn� ��d
 • Po��rn� poplachov� sm�rnice
 • Po��rn� evakua�n� pl�n
 • Dokumentace zdol�v�n� po��ru
 • ��d ohla�ovny po��ru
 • T�matick� pl�n a �asov� rozvrh �kolen� zam�stnanc� a odborn� p��pravy preventivn�ch po��rn�ch hl�dek a preventist� po��rn� ochrany
 • Dokumentace o proveden�m �kolen� zam�stnanc� a odborn� p��pravy preventivn�ch po��rn�ch hl�dek a preventist� po��rn� ochrany
 • Z�pisy do po��rn� knihy
 • Dokumentace o �innosti a akceschopnosti jednotky po��rn� ochrany, pop��pad� po��rn� hl�dky

 • �innost:


 • Preventivn� po��rn� prohl�dky v objektech
 • Spolupr�ce s Hasi�sk�m z�chrann�m sborem
 • Poradensk� slu�by v po��rn� ochran�

 • Hasic� p��stroje:


 • Kontrola provozuschopnosti hasic�ch p��stroj� v�etn� vyhotoven� dokladu o proveden� kontrole
 • Mont�� hasic�ch p��stroj�
 • Periodick� zkou�ky hasic�ch p��stroj�

 • Hydranty a hadicov� syst�my:


 • Kontrola provozuschopnosti hadicov�ch syst�m�, nadzemn�ch a podzemn�ch hydrant� v�etn� vyhotoven� dokladu o proveden� kontrole
 • Dopln�n� vybaven�

 • Prodej:


 • Hasic� p��stoje
 • Hydranty, p��slu�enstv�
 • V�stra�n� bezpe�nostn� tabulky
 • Po��rn� knihy
 • Hadice
 • Proudnice
 • Hl�si�e kou�e
 • Sorbenty
 • Protipo��rn� t�sn�c� p�sky